Ondernemingsgegevens

Evi Casselman, handelend onder de naam diëtiste Evi Casselman

www.evicasselman.be

Maatschappelijke zetel: Heulestraat 14, 8560 Gullegem (Wevelgem)

Ondernemingsnummer: 0776.436.401

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Evi Casselman en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt of zich inschrijft voor een cursus. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan Evi Casselman te hebben bezorgd.

Prijzen en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Evi Casselman betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met Payconiq of door middel van een overschrijving.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:

1. worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;

2. heeft Evi Casselman het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;

3. heeft Evi Casselman het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en

4. kan Evi Casselman bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van Evi Casselman om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Afspraak annuleren

Een consultatie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij later annuleren wordt 1/3 van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht als administratiekost.